FB

PONÚKANÉ SLUŽBY

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Spracovanie hmotovo-priestorového konceptu a dispozičného riešenia objektu ako podklad pre investičný zámer s umiestnením stavby v konktrétnom prostredí. Spojením Vašich požiadaviek a našich predstáv ako aj skúseností vytvoríme dielo Vás reprezentujúce. Pri spracovaní kladieme dôraz na limity a regulatívy v danom území, aby výsledný produkt stavby nebol ovplyvnený v ďalšom stupni projektu.

Obsah spracovania architektonickej štúdie:

 • Situácia s umiestnením stavby
 • Schématické pôdorysy jednotlivých podlaží
 • Schémetický rez objektu
 • 3D viuzalizácie

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
 

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dokumentácia poskytujúca všetky potrebné informácie a grafické zobrazenia pre rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a umiestnení danej stavby v dotknutom území v koordinácií s príslušnými orgánmi. Nevyhnutnou súčasťou dokumentácie sú trasovania inžinierských sietí a jednotlivé prípojky k navrhovanému objektu vrátane vyznačenia spevnených a zelených plôch, dopravné napojenia, odstupové vzdialenosti od susedných objektov, polohopisné a výškové osadenie stavby a pod. pre vydanie územného rozhodnutia. Výnimkou sú jednoduché stavby, ktoré sa rozhodujú v zlúčenom stavebnom konaní. Súčasťou projektu nie sú vyjadrenia a technické podmienky orgánov štátnej a verejnej správy.
Viac v časti - INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Obsah spracovania projektu pre ÚR:

 • Sprievodná správa
 • Situácia s umiestnením stavby a jednotlivými prípojkami IS (vrátane širších vzťahov)
 • Pôdorysy jednotlivých podlaží
 • Zvislé rezy objektu
 • Pohľady
 • Výpočty a bilancie jednotlivých zúčastnených profesií a ich posudky

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
 

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Projekt poskytujúci stavebnému úradu dostačujúci podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami vydanými v územnom rozhodnutí. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov pre vydanie stavebného povolenia.
Súčasťou projektu nie sú vyjadrenia a technické podmienky orgánov štátnej a verejnej správy.
Viac v časti - INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Obsah spracovania projektu pre SP:

 • Sprievodná a súhrnná technická správa
 • Situácia s umiestnením stavby a jednotlivými prípojkami IS
 • Pôdorysy jednotlivých podlaží
 • Zvislé rezy objektu
 • Pohľady objektu vrátane uličného pohľadu
 • Výpisy jednotlivých prvkov (stolárske, klampiarske a ostatné)
 • Projektovú dokumentáciu jednotlivých profesií podľa zložitosti navrhovaného objektu

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
 

REALIZAČNÝ PROJEKT

Projekt na uskutočnenie stavby s podrobnou technickou, konštrukčnou a materiálovou špecifikáciou spracovania v súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom so zapracovaním podmienok vydaných v stavebnom povolení. Súčasťou projektu je podrobný výkaz výmer a rozpočet stavby.
 

PROJEKT SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY

Projekt pre dodatočné povolenie stavby resp. skolaudovanie stavby v prípade zmien pri výstavbe, ktoré nie sú v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. Súčasťou projektu je porealizačné geodetické zameranie stavby.
 

PROJEKT INTERIÉRU

Projekt pre realizáciu interiéru stavby poskytujúci všetky podrobnosti o použitých prvkoch vrátane kladačských plánov, farebných a materiálových riešení jednotlivých častí, ich špecifikáciu a usporiadanie v priestore s dôrazom kladeným na ich funkčné a praktické využitie.
 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zabezpečenie koordinácie s orgánmi štátnej a verejnej správy ako aj ich vyjadrenia, rozhodnutia a povolenia potrebné pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudácie stavby. Správne poplatky nie sú súčasťou inžinierskej činnosti nakoľko sa menia v závislosti od druhu stavby.
 

STAVEBNÉ A DODAVATEĽSKÉ PRÁCE

Pre poskytnutie komplexných služieb v oblasti stavebníctva a architekúry zabezpečujeme stavebné práce na kľúč v spoluprácii s renomovanými slovenskými firmami pôsobiacimi na našom ako aj zahraničnom trhu.

Kontaktujte nás

H&H UNIKOV s.r.o.
Paulínska 9, 917 01 Trnava

 

Ing. arch. Juraj Harajčík

Mobil: 0908 / 071 100
Telefón: 033 / 5512200
Email: jurajharajcik@gmail.com

 

Ing. Jozef Harajčík

Mobil: 0908 / 155 554
Telefón: 033 / 5512200
Email: jojo@hhunikov.sk