FB

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi
H&H UNIKOV s.r.o., Paulínska 502/9, 917 01 Trnava, IČO: 31431291, DIČ: 2020391659, IČ DPH: SK2020391659,
e-mail: info@hhunikov.sk, tel.:033 / 5512 200

ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Udelenie súhlasu je dobrovoľné.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať úplne alebo sčasti zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na e-mail info@hhunikov.sk alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu H&H UNIKOV s.r.o., Paulínska 502/9, 917 01 Trnava.

Účel spracúvania

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vypracovania cenovej ponuky o ktorú ste žiadal prostredníctvom zaslania vyplneného formulára, na odkomunikovanie Vášho dopytu, alebo za účelom priameho marketingu.

Rozsah spracúvania

Spracovávame nasledujúce osobné údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu Vášho dopytu a ktoré nám poskytujete vedome:
  • meno
  • priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • miesto stavby

Doba spracúvania

Vaše osobné údaje uchovávame najdlhšie po dobu vyžadovanú osobitnými predpismi upravujúcimi archivačné povinnosti.
Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracúvané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) v prípade realizovanej objednávky.
Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude uchovávaný v platnosti 5 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie a ochrana Vašich osobných údajov je pre Prevádzkovateľa prioritou.

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom:
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám v zmysle predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu:
Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, prosím informujte nás o tom a zabezpečíme ich opravu. 

Právo na výmaz: 
Za určitých právom stanovených okolností sme povinní Vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Prevádzkovateľ môže mať povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. 

Právo na obmedzenie spracovania:
Za určitých právom stanovených situácií máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. 

Právo na prenositeľnosť údajov:
Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky. 

Právo namietať:
Máte má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemáte možnosť uplatniť právo na výmaz. 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov:
S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako môžete odvolať súhlas?

Súhlas je založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať, a to  zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na e-mail info@hhunikov.sk alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu  na adresu H&H UNIKOV s.r.o., Paulínska 502/9, 917 01 Trnava. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

Tretie strany

V prípade objednávky môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad orgány štátnej a verejnej správy. Zoznam je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese info@hhunikov.sk.


Prevádzkovateľ  vytvoril tieto Podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. 

Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018

Kontaktujte nás

H&H UNIKOV s.r.o.
Paulínska 9, 917 01 Trnava

 

Ing. arch. Juraj Harajčík

Mobil: 0908 / 071 100
Telefón: 033 / 5512200
Email: jurajharajcik@gmail.com

 

Ing. Jozef Harajčík

Mobil: 0908 / 155 554
Telefón: 033 / 5512200
Email: jojo@hhunikov.sk